Algemene voorwaarden

Op alle door Imbellem gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Imbellem.

1. Overeenkomst
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Imbellem. Imbellem is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Het verzoek tot opzegging dient een maand voor de ingangsdatum van de wijziging door Imbellem te zijn ontvangen. Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de uiteindelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek.

2.1 Lidmaatschap
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur. De startdatum wordt gekozen op het inschrijfformulier of bij het online aanschaffen van een abonnement. Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van één maand, ná de overeengekomen contractperiode. Abonnementen worden vooruit betaald voor een volledige termijn van 4 weken. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Imbellem worden overgedragen.

Indien ik mijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Na het aflopen van de contractperiode, wordt het contract automatisch omgezet naar een maand abonnement.

 2.2 Pauzeren

Blessures
Bij langdurige blessures helpen we je graag in het revalidatie proces. Heb je een blessure dan raden we je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach for life. In samenwerking met de oefeningen die je krijgt van een dokter of fysiotherapeut willen we je helpen, zodat je zo snel mogelijk weer fit en sterk wordt.

Vakantie: korter dan 4 weken
Bij een vakantie korten dan 4 weken hebben we geen optie om je abonnement te pauzeren. We willen je graag wat tips en trainingsadvies meegeven, zodat je tijdens je vakantie je fitheid kan onderhouden.

Vakantie: 4 weken of langer
Bij een vakantie langer dan 4 weken heb je de mogelijkheid om je abonnement te pauzeren onder de volgende voorwaarden:

 • De pauze is voor een vooraf gedefinieerde periode.
 • Het pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
 • De pauzering kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.
 • De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.
 • Je abonnement gaat na de pauze automatisch weer verder. Houdt hier zelf rekening mee.
 • Tijdens je pauze betaal je een pauze abonnement van €25,- per maand:
  – Je blijft lid van de community.
  – Je krijgt tips over trainen op vakantie.
  – Tijdens je vakantie staan we klaar om je van advies te voorzien indien nodig.
 • Per 4 weken pauze, adviseren we je om één 1-op-1 les te boeken, zodat je weer veilig kan starten.

Na je vakantie
Na je vakantie willen we dat je op een veilige manier én met de juiste techniek weer kan instromen in de groepstraining. Om dit mogelijk te maken kan je na je vakantie weer starten met de groepsles, ná een bepaald aantal 1-op-1 trainingen met je coach. Per 4 weken dat je weg bent adviseren we je om één 1-op-1 les te boeken. Samen met je coach kan je bepalen wanneer je weer veilig kan starten met de groepstraining.

Ziekte
In geval van een langdurige (langer dan 4 weken) blessure of letsel waardoor men absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van Imbellem het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.

2.3 Lidmaatschapgelden

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Imbellem een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Imbellem te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien Imbellem over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Imbellem over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Imbellem in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Imbellem, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Imbellem is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

2.4 Inschrijfkosten
Bij het aangaan van een lidmaatschap dient men inschrijfgeld te betalen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Bij het opnieuw lid worden na een (tijdelijke) stopzetting van het abonnement of na het vervallen van de geldigheid van uw rittenkaart, dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.

2.5 Beëindigen lidmaatschap

Bij opzegging is de einddatum op dezelfde dag van de maand als de start datum, met inachtneming van de contractperiode én één maand opzegtermijn. Dat wil zeggen dat als de start datum op 18 april 2020 was en er wordt opgezegd vóór de 18e van de maand dan loopt het abonnement tot de 18e van diezelfde maand plus één maand opzegtermijn dus 18 mei 2020. Wordt er opgezegd na de 18e van de maand dan loopt het abonnement tot de 18e van de volgende maand plus een maand opzegtermijn dus 18 juni 2020. Er vindt voor de laatste maand nog een verrekening plaats waarbij het lidmaatschapsgeld naar rato van het aantal dagen tot aan de einddatum wordt berekend.

Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de daadwerkelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert  Imbellem deze per aangetekende post te verzenden. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de Imbellem gym. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Imbellem bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

3.1 Abonnementen
Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende week. U bent verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van WODAPP.

Abonnement Onbeperkt
Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur. Met het abonnement onbeperkt kan men maximaal één maal per dag deelnemen aan groepstrainingen.

3.2 Personal Training
Imbellem biedt privé begeleiding aan in de vorm van Personal training, tegen aanvullende betaling. 

3.3 rittenkaarten

De 12, 24 of 48 Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid wordt aangegeven in het persoonlijke WODAPP online account. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

3.4 afmelden Personal Training

Bij Personal Trainingen hanteren wij een 24-urige afzeg termijn. Dat betekend dat een training 24 uur van tevoren afgezegd moet zijn, anders is Imbellem genoodzaakt de training in rekening te brengen of van de kaart af te schrijven. Deze 24 uurs regel kent geen uitzonderingen.

4.1 Openingstijden

Imbellem is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Imbellem is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. Imbellem is bevoegd de gym voor reparatie, onderhoudswerk en wedstrijden te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 48 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

4.2 Deelname aan training

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal vier uur voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via WODAPP. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

4.3 Annulering deelname training

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient men zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich vier uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via WODAPP, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. In weekenden geldt een tijdsduur van 16 uur.

5.1 Privacy

Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

5.2 Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Imbellem te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Imbellem kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

6.1 aansprakelijkheid

Imbellem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Imbellem of haar leidinggevenden.
Imbellem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Imbellem of haar leidinggevenden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Imbellem, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Imbellem aangerichte schade.

6.2 Huisreglement

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekening houdend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen en in een straal van 100m van de gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door Imbellem gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Imbellem gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

6.3 Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/-ster verklaart, door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst of door akkoord te gaan met deze voorwaarden via WODAPP, de door Imbellem opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. Imbellem is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Imbellem te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

6.4 overige bepaling

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Imbellem beoordeeld en beslist.

6.5 slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en Imbellem kunnen alleen schriftelijk en via WODAPP worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.